ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εταιρεία μας σεβόμαστε την ιδιωτικότητα όλων των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Συνεπώς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να κατανοήσετε την προσέγγισή μας ως προς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. Παρακάτω παραθέτουμε τις πληροφορίες που οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε κατά τα άρθρα 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων [ εφεξής «Κανονισμός» ], και συγκεκριμένα το είδος των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να λάβουμε απευθείας από εσάς, τον ενδεχόμενο τρόπο χρήση τους, σε ποιους ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε, τον τρόπο που τα προστατεύουμε και τα διατηρούμε ασφαλή, καθώς και τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Για τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pleiadesmotors.gr

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ανώνυμη εταιρεία ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και γνωστοποιούνται από εσάς μέσω της παρούσης ιστοσελίδας (όπως υποδεικνύεται παρακάτω) για τους σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε.), Λεωφόρος Κηφισίας 286, Τ.Κ.15232, Χαλάνδρι Αττικής, με Α.Φ.Μ. 999845353, και με στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 210 6800800, 210 6803390, Fax: 210 6803399, email: info@pleiadesmotors.gr . 2. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της παρούσης ιστοσελίδας, θα σας ζητείται να μας παρέχετε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα : - Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας. Άλλα τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς συμπεριλαμβάνετε στο μήνυμά σας προς εμάς συλλέγονται και επεξεργάζονται για την ικανοποίηση του σκοπού της επικοινωνίας σας μαζί μας και διαγράφονται όταν αυτός περατωθεί, όπως αναλυτικώς περιγράφεται κατωτέρω. Σε περίπτωση που είστε ήδη πελάτης μας, εκτός από τα ανωτέρω μπορεί να σας ζητείται κατά περίπτωση και για την εκτέλεση του σκοπού της επικοινωνίας σας επιπλέον διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου του Subaru οχήματός σας. Από την ιστοσελίδα μας δεν θα σας ζητηθεί ποτέ η γνωστοποίηση «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9 Κανονισμού) αφορώντα τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και τη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση ή την επίλυση του αιτήματος ή της αίτησής σας. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς :
α) για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματός σας (επικοινωνία, test drive, προσφορά, πληροφορίες οχήματος, κλπ.), που υποβάλλετε με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας. Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι αφενός η δική σας συγκατάθεση, η οποία βασίζεται στην δική σας επιθυμία ολοκλήρωσης της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναλλαγής και αφετέρου το νόμιμο συμφέρον μας προς εκπλήρωση του αιτήματός σας και η παροχή εκ μέρους της εταιρείας μας της αιτούμενης από εσάς υπηρεσίας. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς, τα ίδια τα υποκείμενα, στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας απευθύνονται.
β) για την απευθείας προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (newsletters, προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών Subaru, διενέργεια ερευνών μελετών, πληροφορίες για εκθέσεις / εκδηλώσεις / τεχνικές καμπάνιες κλπ). Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι η παροχή εκ μέρους σας ρητής συγκατάθεσης, με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και στην οποία έχετε το δικαίωμα επιλογής για τις ενημερώσεις που θα λαμβάνετε από την εταιρεία μας. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συναίνεσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή προς εσάς ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή για να σας κατακλύσουμε με οποιονδήποτε τρόπο με ειδήσεις/ ανακοινώσεις.

4. ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, η ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, και από βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και κωδικών χρήστη. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα λογικά σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας θα τηρούνται από την εταιρεία για την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Ωστόσο η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς Μάρκετινγκ θα τηρούνται από την Εταιρεία από την στιγμή που παρέχετε την συναίνεσή σας μέχρι την στιγμή που θα ανακαλέσετε την συναίνεσή σας. Εφόσον ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στις ιστοσελίδες θα τηρούνται για τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην Πολιτική της Εταιρείας για τα Cookies.

6. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Μαζί σας θα επικοινωνεί μόνο η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε.), Λεωφόρος Κηφισίας 286, Τ.Κ.15232, Χαλάνδρι Αττικής και ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής (συνεργείο) της επιλογής σας (στην περίπτωση όπου ορισμένα αιτήματά σας δύνανται να ικανοποιηθούν μέσω αυτού).

7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα για την βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, θα διαβιβάζονται μόνον όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της απαιτούμενης ενέργειας στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή (συνεργείο) της επιλογής σας, τα στοιχεία του οποίου σας γνωστοποιούνται με την συμπλήρωση της εκάστοτε φόρμας επικοινωνίας

8. ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;

Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών περιορίζεται στους εργαζομένους της εταιρείας μας και μόνο. Αναλόγως της φύσεως και του περιεχομένου των αιτημάτων που υποβάλλετε, τα στοιχεία σας δύναται να μεταφερθούν στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, δεν θα γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, πολλώ δε μάλλον σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς χωρίς την άδειά σας, παρά μόνο εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση να το πράξουμε (για παράδειγμα, εάν απαιτηθεί στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας ή για την πρόληψη απάτης ή άλλου εγκλήματος) ή εάν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία ή/και την προάσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειάς μας, καθώς και των χρηστών/πελατών μας ή άλλων προσώπων.

10. ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;

Η ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ δεν ζητά ούτε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από ή για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

11. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα που σας παρέχει η κείμενη νομοθεσία, εύκολα και χωρίς κόστος, γράφοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@pleiadesmotors.gr), αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί τη βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :
- Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς.
- Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε
- Να ζητήσετε από μας να διαγράψουμε τα δεδομένα σας
- Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο όταν τα χρειάζεστε.
- Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.
- Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας.
- Επιπρόσθετα, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr. Κατόπιν των τυχόν παραπάνω ενεργειών σας, η εταιρεία μας θα σας παράσχει πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρεία μας θα προβεί στην σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν υποβάλεται το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, ομοίως, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν μας υποδειχθεί κάποιος άλλος τρόπος. Εάν τυχόν δεν προβούμε σε ενέργειες επί του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής. Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στα τηλ.: 210 6800800, 210 6803390, Fax: 210 6803399, email: info@pleiadesmotors.gr. Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράβαση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, δεν είναι υποχρεωτικό να καταχωρήσετε ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα, όπως π.χ. το όνομα ή τη διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας. Όμως, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, ή ημερομηνία της επίσκεψής σας κ.λπ.) και δεν αφορούν το άτομο αυτό καθεαυτό. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Για να διαβάσετε περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο με την πολιτική για την χρήση cookies στην ιστοσελίδα μας. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES) Η εταιρεία μας σέβεται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, κατά τα παραπάνω, μόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσετε στις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας.

Γ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία πρωτίστως μεριμνά για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται. Γι’ αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα υπεύθυνα, να τα επεξεργάζεται με τρόπο εμπιστευτικό και δίκαιο, αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να τα προστατεύει από κάθε κακή χρήση. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρεία συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα και εφόσον εσείς έχετε επιλέξει να της χορηγήσετε. Η εταιρεία δεν μοιράζεται κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτα μέρη, για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν προς τούτο, ρητώς, έχετε δώσει σχετική άδεια. Η εταιρεία θεωρεί υποχρέωσή της να σας παρέχει σαφή γραπτή, αλλά και προφορική, ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που της έχετε χορηγήσει, ώστε να γνωρίζετε, με απόλυτη διαφάνεια τον σκοπό της επεξεργασίας τους, την κατηγορία/κατηγορίες των αποδεκτών τους και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων σας κλπ. Η εταιρεία ρητά δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή αυστηρού πλαισίου ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα. Για καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρεία συνεχώς κάνει ελέγχους και έρχεται διαρκώς σε επαφή με όλους όσους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαφύλαξη αυτής της ποιότητας των στοιχείων. Η εταιρεία θεωρεί χρέος της να παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και να δρα αναλόγως. Η εξασφάλιση ολοκληρωμένης ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποτελεί για την εταιρεία όχι απλά υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις κανονιστικές απαιτήσεις αλλά κυρίως ένδειξη προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες της, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται.